Společnou správní žalobu na stát dnes podalo celkem šest žalobců. Prvním z nich je spolek Klimatická žaloba ČR zastupující v současnosti 221 členů, přidala se také obec Svatý Jan pod Skalou a další čtyři konkrétní občané, kterým změna klimatu způsobila hmatatelné materiální škody. Žalovanými jsou Vláda ČR a čtyři zodpovědná ministerstva.

Podle žalobců Vláda ČR selhává v přijetí kroků, které by odpovídaly závažnosti dopadů klimatické změny na život, zdraví, práva a majetek českých občanů. Tím státní správa porušuje své právní povinnosti plynoucí jak z právního řádu České republiky, tak z jejích mezinárodních závazků. Cílem správní žaloby je tedy získat soudní rozhodnutí, že stát svou nedostatečnou aktivitou proti změně klimatu porušuje zákon. Soud pak může státu nařídit zjednat nápravu.

Spolek své argumenty podpořil odbornými posudky od respektovaných zahraničních organizací jako Manchester University nebo německého think-tanku Climate Analytics, i studiemi nezávisle vypracovanými ČHMÚ a Akademií věd ČR. Podle těchto posudků jsou plány ČR na snižování emisí skleníkových plynů a dalšího udržitelného rozvoje zcela nedostatečné a toto pochybení bude mít čím dál vážnější dopady na české obyvatele.

Svatý Jan pod Skalou leží v srdci CHKO Český kras. Většinu obce pokrývají lesy, protéká jí potok a u kostela vyvěrají prameny. Idyla? V posledních letech jsme svědky hynutí vzrostlých stromů a sezónního mizení vody z potoka i ze studen. S touto kouzelnou krajinou se děje něco špatného. Zdá se, že nejde o lokální problém, ale o dopady změn klimatu,“ vysvětluje místní starosta pan Ing. Jiří Bouček, proč se obec přidala k žalobě.

Klimatické žaloby ve světě

Klimatická žaloba je způsob, jak právní cestou přimět stát (popř. soukromé subjekty), aby jednal odpovědně vůči jednotlivcům i celé společnosti. Po celém světě dosud proběhlo více než 600 žalob spojených s klimatem. Jedna z těch průkopnických, kterou iniciovala nizozemská nevládní organizace Urgenda, vyústila v pozitivní rozsudek, jenž uložil nizozemskému státu snížit emise skleníkových plynů nejméně o 25 % do konce roku 2020.

Za další průlomové rozhodnutí je považován výrok pařížského správního soudu z února tohoto roku, který stanovil, že francouzský stát je spoluodpovědný za globální oteplování a že protizákonně selhává v ochraně proti změnám klimatu.

Nejsem zastáncem soudního řešení sporů. Pokud ale česká vláda nepřikládá změně klimatu vážnost, kterou si zaslouží, odkládá nezbytné zákony, neřídí se vlastními strategickými dokumenty, zdráhá se významně investovat do čistých technologií a klade klacky pod nohy jediné nadnárodní organizaci, která usiluje o skutečné řešení klimatické krize, Evropské unii, může být rozsudek soudu jediným způsobem, jak přimět naši vládu razantně a včas zakročit,“ dodává právník a jeden z iniciátorů Klimatické žaloby JUDr. Martin Madej.

Žalobu pro spolek vypracovala advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti, která bude spolek a žalobce dále zastupovat v soudním řízení. Jestli žalobci uspějí, posoudí Městský soud v Praze.

Kompletní text žaloby je k dispozici na stránkách spolku.

Zdroj: TZ spolku Klimatická žaloba. Úvodní obrázek: Obec Svatý Jan pod Skalou, se svolením Klimatická žaloba ČR, z.s.