Procentuální úbytek druhů živočichů je nepopiratelný fakt, který je veskrze všeobecně uznáván vědeckou i laickou veřejností. Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund- WWF) každých pár let vydává svoji zprávu, anglicky pojmenovanou jako Living Planet Report.

V září 2020 jednu takovou publikoval (odkaz zde). Popisuje markantní úbytek stavu obratlovců o 68% od roku 1970. Tato zpráva však, podle některých vědců, bere v potaz nerelevantní čísla stavů živočichů, s nárůsty počtů jedinců pracovat neumí a většinu druhů zanedbává.

V prestižním časopise Nature vědci publikovali článek a značném nepoměru mezi publikovanými skutečnostmi ze zprávy WWF a skutečností opravdovou. Podle výzkumníků z odborné práce v Nature totiž dochází také k nárůstu počtu jedinců jiných druhů. Lapidárně řečeno- jedněm živočichům se stavy snižují, avšak druhým zvyšují. WWF bere v potaz pouze snižující se počty. Vědci pak ve svém článku pracují s různými procenty a snižování, popřípadě zvyšování, diverzity počtu jedinců jednotlivých druhů pokládají za veskrze téměř vyrovnanou.

Zajímavostí jest také zaměření zprávy WWF výlučně na veliké živočichy, především savce. U těchto stvoření, jak je všeobecně známo, stavy jedinců a počty druhů dlouhodobě klesají. Tito živočichové však tvoří pouhé procento všech známých obratlovců. Zpráva také obsahuje druhy živočichů, u kterých počty rapidně stoupají. Taxonomicko-geografické systémy úbytku/nárůstu počtu jedinců jsou zde v poměru 16 ku 7. 98,6% obratlovců nezaznamenává žádné nebo téměř žádné výkyvy od normální početnosti.

Dle autorů studie nemůžeme hodnotit míru negativní činnosti člověka skrze dopad na necelé 1% všech známých obratlovců. Úbytek druhý velkých obratlovců je fakt. Existuje spousta různých názorů na příčiny úbytku jedinců jednotlivých druhů. Ve hře je člověk, globální změny klimatu, evoluční zamrznutí a nahrazení lépe adaptovanými živočichy či třeba boží zásah do problematiky.

Tento článek nemá za cíl hanit ten, či který názor na příčiny úbytku živočichů. Faktem zůstává, že k němu dochází, ať už z kteréhokoliv důvodu. Naopak také někteří živočichové navyšují svoje počty a nahrazují jiné druhy v jejich přirozeném prostředí. Pojďme se raději bavit o snižování počtů jednotlivých druhů velkých živočichů a jejich příčinách. Za tyto skutečnosti člověk s největší pravděpodobností opravdu může.

Výše zmíněné práce jsou jen hra s grafy a čísly, které nám ukazují, jak neuvěřitelně pestrá je naše planeta Země. Největší změny v biodiverzitě jsou na velkých živočiších nejvíce viditelné. Avšak v součtu všech ostatních živočichů a jejich počtů k žádnému markantnímu vymírání docházet nemůže.

Zdroj: Nature
Zdroj úvodního obrázku: Azzedine Rouichi