Poslední dobou se ve veřejném prostoru čím dál častěji řeší česká energetika, a to zejména ve vztahu ke změně klimatu. Česká republika je totiž v přepočtu na osobu jedním z největších znečišťovatelů v Evropě, za což mohou zejména naše uhelné elektrárny. V prvním díle seriálu infografik týkajících se změny klimatu se tedy do detailů podíváme na českou energetiku a její vztah k emisím skleníkových plynů.

Infografika Elektřina v ČR: výroba, spotřeba a emise od autora Fakta o klimatu, licencováno pod CC BY 4.0.

Jaké zajímavosti můžeme z grafu vyčíst?

V levém sloupci jsou uvedeny emise skleníkových plynů podle jednotlivých druhů elektráren. V druhém sloupci zleva je pak uvedena výroba elektřiny jednotlivých druhů elektráren. Zde si můžeme všimnout výrazného nepoměru, kde ačkoliv uhelné elektrárny vyrábí v ČR pouze 47 % elektřiny, vypouští přitom 88 % skleníkových plynů ze všech elektráren. Jaderné elektrárny přitom vyrábí 34 % elektřiny a jsou zodpovědné za pouhé 1 % skleníkových plynů. Vodní, větrné a solární elektrárny pak mají dohromady při výrobě 7 % české elektřiny zanedbatelné emise.

Důvod proč jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje mají nenulovou uhlíkovou stopu je ten, že jsou při výpočtu uhlíkové stopy započítávány emise vzniklé během celé životnosti elektrárny, tzn. i během její stavby, demontáže, či během těžby paliva (v případě jaderných elektráren).

Import a export

V prostředním sloupci je naznačen import a export elektřiny. To, jestli elektřinu dovážíme nebo vyvážíme v daném okamžiku, závisí zejména na cenách elektřiny na evropském trhu, které se pravidelně mění. Z grafu je ovšem vidět, že celkově vyvážíme výrazně více elektřiny, než dovážíme; Česká republika se řadí mezi přední světové vývozce elektřiny.  Tento čistý vývoz elektřiny ve výši zhruba 14 TWh je srovnatelný se spotřebou všech českých domácností (15 TWh) a nebo s celkovou roční výrobou elektřiny ve dvou největších českých uhelných elektrárnách, Počerady a Prunéřov.

Toky elektřiny mezi jednotlivými evropskými zeměmi a jejich uhlíkovou stopu si můžete v reálném čase prohlédnout na stránkách electricitymap.org.

Spotřeba elektřiny

V pravém sloupci je pak vidět jak je elektřina v ČR spotřebovávána. Vzhledem k tomu, že je většina české elektřiny stále vyráběna z uhlí, i výše její spotřeby v jednotlivých odvětvích je velmi důležitá pro celkovou českou uhlíkovou stopu. Proto jsou českým státem i Evropskou unií nabízeny různé dotační programy mající za cíl snížení energetické náročnosti domů a průmyslových výrobních procesů, které jsou dohromady zodpovědné za více než polovinu spotřeby elektřiny.

Emise jednotlivých elektráren

České uhelné elektrárny a teplárny mají tak velkou uhlíkovou stopu, že jsou dobře viditelné i na grafu celkových emisí skleníkových plynů v ČR (níže). V tomto grafu jsou vyobrazeny nejen emise oxidu uhličitého (CO2) ale všech skleníkových plynů, tedy i metanu, oxidu dusného a dalších, přepočtené na CO2 ekvivalent (CO2eq):

Infografika Emise skleníkových plynů v ČR podle sektorů detailně od autora Fakta o klimatu, licencováno pod CC BY 4.0.

Tento graf ukazuje emise u zdrojů, tedy tam, kde se pálí fosilní či jiná paliva a vznikají skleníkové plyny; na to, kde je pak vzniklá elektřina spotřebována, zde není brán ohled. Z tohoto grafu můžeme vidět, že uhelné elektrárny a teplárny způsobují zhruba 40 % všech českých emisí skleníkových plynů. Dvě největší uhelné elektrárny jsou přitom samy zodpovědné za 8,7 % emisí, což je více, než vyprodukuje všechna osobní automobilová doprava v ČR.

Z tohoto důvodu vznikla za cílem snížení českých emisí skleníkových plynů tzv. uhelná komise, která prozkoumává scénáře postupného odstavení uhelných elektráren a tepláren a jejich nahrazení jinými zdroji energie. V potaz jsou přitom brány celkové emisní úspory, ale i výsledná stabilita elektrické sítě a finanční náročnost této transformace. Výsledky uhelné komise jsou očekávány na podzim tohoto roku.

Zaujaly vás infografiky? Další podobné naleznete na stránce www.faktaoklimatu.cz.

Úvodní foto: LibreShot