Nejvyšší soud své rozhodnutí odůvodnil povinností Nizozemského království chránit lidská práva a kvalitu života svých občanů a současně vysokou mírou shody ve vědecké i mezinárodní komunitě na tom, že je pro omezení dopadů změny klimatu nutné bezodkladně omezit množství vypouštěných skleníkových plynů.

Hnutí Urgenda podalo svou žalobu na stát jménem 886 svých členů již v roce 2015. Již tehdy dal místní soud v Haagu hnutí za pravdu a přikázal Nizozemsku do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů o 25 % oproti roku 1990 (přičemž plán státu byl snížit emise o 17 %). Soud současně stanovil, že stát má povinnost chránit své občany před dopady změny klimatu, a to opatřeními vedoucími k jejímu zpomalení až zastavení. Přitom soud citoval několik národních i mezinárodních smluv i zákonů, mimo jiné nizozemskou ústavu, evropskou listinu základních práv či evropskou klimatickou politiku. Toto bylo jedno z prvních soudních rozhodnutí tohoto druhu na světě a díky jeho úspěchu inspirovalo podobné žaloby ekologických hnutí na stát jinde ve světě, např. v Pákistánu či na Novém Zélandu.

Nizozemské království se proti tehdejšímu rozsudku odvolalo. Odvolací soud ovšem v roce 2018 rozhodnutí Haagského soudu potvrdil a současně stanovil, že nedostatečnou aktivitou ve vztahu ke změně klimatu se Nizozemsko dopouští porušování základních lidských práv zakotvených v listině základních práv Evropské unie.

Nizozemsko se poté odvolalo až k tamějšímu nejvyššímu soudu. Ten rozhodnutí nižších soudů přezkoumal a dnes vydal rozhodnutí, které předchozí rozhodnutí potvrzuje a tím ukládá Nizozemsku povinnost snížit emise skleníkových plynů o 25 % oproti roku 1990. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat.

Ačkoliv hnutí Urgenda dnes dosáhlo vítězství v tomto průlomovém soudním sporu, zdá se, že cílů uložených soudem v roce 2015 nebude možné dosáhnout. Nizozemsko totiž nezačalo jednat a zvyšovat své cíle ihned po rozsudku v roce 2015, ale místo toho vyčkávalo na finální rozhodnutí odvolacích soudů. Protože nyní Nizozemsku zbývá pouze rok na splnění uloženého snížení emisí a v roce 2018 byly emise skleníkových plynů pouze o 15 % nižší než v roce 1990, podle současných odhadů se zdá, že do příštího roku se Nizozemsku podaří snížit emise pouze o 19 – 23 % oproti roku 1990.

Přesto je úspěch této žaloby důležitým precedentem pro klimatické žaloby v dalších světových zemích. Vzhledem k tomu, že se rozhodnutí odvolává na chartu základních práv Evropské unie, může tento precedent pomoci zejména klimatickým žalobám v evropském prostředí.

Vzhledem k tomu, že toto je první podobné soudní rozhodnutí na světě, není jasné, co se stane v případě, že Nizozemsko cíle uložené soudem nesplní. Podle zástupců hnutí Urgenda však poté bude možnost stát zažalovat znovu, tentokrát o náhradu škod způsobených jeho nečinností.